Polityka Rodo - Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

polityka rodo

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska w Dębowej Górze 1a 11-015 0lsztynek w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska w Dębowej Górze 1a 11-015 0lsztynek (dalej: My). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska w Dębowej Górze 1a 11-015 0lsztynek
przez formularz kontaktowy na stronie www.mcpir.pl
przez e-mail: recepcja@mcpir.pl
telefonicznie: +48 89-650-26-78

2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska w Dębowej Górze 1a 11-015 0lsztynek,
przez e-mail: maria.jedlinska@mcpir.pl.
Funkcję Inspektora Ochrony danych osobowych pełni Maria Jedlińska.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
świadczyć Ci usługi medyczne,
objąć Cię umową na realizację usług, dostarczyć Ci inne rodzaje usług,
dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania,
archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
dochodzić i bronić się przed roszczeniami,
zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,
prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie),
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem Tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO,
Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Twojego leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,
Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług , (w tym profilowanie),
dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),
obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO,
podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO.

4. Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.
Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu fb mazurskiecentrum , instagram , youtube oraz preferencje wyrażone w serwisach MCPiR.
Twoje dane będą też profilowane w związku z zapewnieniem przez Nas najwyższej jakości usług. Dlatego w określonych sytuacjach, w tym przy wystawieniu skierowania będziemy przetwarzać dane osobowe związane ze świadczeniem usług za pomocą algorytmu wspomagającego osoby, przez które jesteś obsługiwany. Zapewniamy, że decyzje w Twojej sprawie podejmuje zawsze bezpośrednio osoba udzielająca usługi. Jeżeli uważasz, że algorytm mógł źle ocenić Twoją sytuację możesz skorzystać z prawa do podlegania wyłącznie ocenie człowieka, oraz poprosić nas o wyjaśnienie funkcjonowania algorytmu.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:
przez 20 lat–w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;
do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:
podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing,
podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności: Towarzystwom ubezpieczeniowym; organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem; Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych; podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

8. Przekazywanie danych do Państw Trzecich
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

9. Obowiązek podania danych
W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesach teleinfomatycznych w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO) informujemy o celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska (dalej „MCPiR”) z siedzibą w Dębowa Góra 1A , 11-015 Olsztynek, NIP 7141153100, REGON 360037381. Pozostałe informacje zgodne z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119 z 4.5.2016) znajdują się na stronie: https:www.mcpir.pl

MCPiR w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników odwiedzających stronę www.mcpir.pl i korzystających z wszystkich jej funkcjonalności. Nasz ośrodek w szczególności dba o ochronę danych osobowych, a także wdrożył właściwe rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zapobiegają ingerencji w prywatność. Nasza aktywność jest ukierunkowana na zapewnienie właściwego poczucia bezpieczeństwa Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzystanie z naszej witryny jest wspomagane protokołem SSL, który zwiększa znacząco ochronę transmisji danych w sieci.

W ramach naszej strony internetowej umieściliśmy zewnętrzne linki, które umożliwiają Użytkownikom dotarcie do innych stron internetowych, związanych z funkcjonowaniem MCPiR. Nasza witryna wykorzystuje własne pliki Cookies oraz polega na plikach wykorzystywanych przed podmioty trzecie, takie jak: Facebook, Google+, Instagram, Linkedin, HOTRES, w celu wykorzystania funkcjonalności związanych z wymienionymi serwisami. Każdy z wymienionych dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies we własnej polityce prywatności. W związku z tym nie mamy wpływu na kierunek prowadzonej przez serwisy zewnętrzne polityki prywatności oraz na sposób wykorzystywania plików Cookies. Zalecamy by każdy Użytkownik zapoznał się z właściwym dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies w przypadku podmiotów trzecich, a w przypadku braku właściwych skontaktował się z administratorem danej story lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

W procesie korzystania z naszej witryny przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Wykorzystywane zasoby podlegają identyfikacji na podstawie adresów URL i dotyczą: publicznego adresu IP, z którego otrzymane zostało zapytanie; nazwy stacji Użytkownika i nazwy Użytkownika; czasu nadejścia zapytania; pierwszego wiersza żądania http i kodu odpowiedzi http; liczby wysłanych przez serwer danych; adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku przekierowania przez link polecający; informacji o przeglądarce Użytkownika oraz informacji o błędach, które wystąpiły w trakcie realizowania transakcji http. MCPiR nie kojarzy powyższych danych z konkretnymi osobami korzystającymi z witryny.

Strona internetowa MCPiR nie służy do gromadzenia żadnych informacji poza tymi zawartymi w plikach Cookies. Informacje pozyskiwane w ten sposób służą wyłącznie do: zarządzania witryną, wychwytywania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania zagregowanego ruchu na witrynie oraz w celach statystycznych z wykorzystanie narzędzi takich jak: Google Analytics oraz Hotjar.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności witryny może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: Imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz treści wiadomości kontaktowej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania korzystanie z serwisu może być ograniczone w zakresie pewnych funkcjonalności (np. obsłużenia zapytania Użytkownika).

Uzyskanie za pośrednictwem witryny MCPiR dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zawartości witryny do ich potrzeb, a także w celu udzielenie odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytania.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zgodzie z prawem UE lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego, na który Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zapytania.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania swoich danych posiada następujące uprawnienia: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Witryna, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne korzysta z plików Cookies, które stanowią dane informatyczne, w formie plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. MCPiR wykorzystuje pliki cookies w celu: ułatwienia Użytkownikowi korzystania z witryny podczas jej przeglądania; skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego korzystania z witryny z urządzeniem na którym pliki zostały zapisane; generowania statystyk pomagających zrozumieć metodykę korzystania przez Użytkowników z witryny oraz dostosowanie zawartości witryny do określonych preferencji Użytkownika, w tym optymalizacji korzystania z witryny.

Informacje pozyskiwane w ten sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników oraz nie są wykorzystywane do określenia ich tożsamości. Zakres pozyskiwanych informacji jest zależny od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi tych plików może jednak wiązać się z utrudnieniem korzystania z witryny internetowej MCPiR.