Regulamin - Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

regulamin

Regulamin Mazurskiego Centrum Rehabilitacji
- Dębowa Góra

w Dębowa Góra 1A , 11 – 015 Olsztynek
Regulamin Ośrodka obowiązuje od 15 lipca 2021 roku.

Regulamin Mazurskiego Centrum Psychoonokologii i Rehabilitacji

W trosce o bezpieczny i przyjemny pobyt w naszym Ośrodku, przedstawiamy regulamin jego funkcjonowania i prosimy o zapoznanie się z nim oraz przestrzeganie jego zapisów.

1. Regulamin obowiązuje osoby, które zameldowały się w ośrodku po uprzedniej rezerwacji i dokonaniu wpłaty zadatku lub całkowitej należności za pobyt. Obowiązuje od pierwszego dnia pobytu aż do dnia wymeldowania się z Ośrodka .

2. Dokonując zameldowania Kuracjusz potwierdza , że zapoznał się , rozumie i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Regulamin Ośrodka, pozostałe regulaminy i cenniki obowiązujące w Ośrodku oraz ich zmiany podaje się do wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka o adresie : www.mcpir.pl

3. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka do którego należy również jego otoczenie/ ogród.

4. Zameldowanie w Ośrodku następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Zameldowanie w Ośrodku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Ośrodka.

5. Pokoje wynajmowane są na dwutygodniowe pobyty z możliwością ich wydłużania . Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny do godziny 12.00.
Istnieje możliwość wynajęcia pokoju gościnnego przez osoby towarzyszące kuracjuszom i których również obowiązuje niniejszy regulamin .

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 08:00 dnia , w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. Rezerwacja pobytu w ośrodku wiąże się z koniecznością uiszczenia przedpłaty zadatku wynoszącego 20% wartości rezerwowanego pobytu.

9. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z pobytu w ośrodku. W przypadku rezygnacji dokonanej krócej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia turnusu wpłacającemu nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.

10. Ośrodek oferuje możliwości skorzystania i uczestniczenia za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika z wyjazdów rekreacyjnych , wycieczek i innych imprez okolicznościowych . Informacje na ten temat umieszczane i udostępniane będą przez recepcję .

11. Opłaty za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu zameldowania lub w dniu przedłużenia pobytu .

12. W pokojach , na korytarzach, na schodach prowadzących do budynku, w holach, salach rehabilitacyjnych i gabinetach , w jadalni oraz pozostałych pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Naruszenie zakazu skutkuje obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 200 zł.

13. Gość wychodzący poza teren Ośrodka zobowiązany jest do zgłoszenia tego w recepcji i pozostawiania w niej klucza do pokoju . Opłata za zagubienie klucza wynosi 100 zł.

14. Kuracjusz ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie do Dyrekcji Ośrodka MCPIR. Zauważenie uchybień w standardzie świadczonych przez Ośrodek usług oraz inne reklamacje przyjmuje recepcja Ośrodka MCPIR .

15. Sprzątanie zamieszkałych pokoi w Ośrodku odbywa się codziennie.

16. Zachęcamy do rozważnego dysponowania ręcznikami. Ręcznik pozostawiony na podłodze oznacza: „Proszę o jego wymianę”. Ręcznik na wieszaku oznacza: „Użyję go ponownie”.

17. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń następuje podczas nieobecności Kuracjusza w pokoju , a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

18. Wszelkie usterki lub szkody powinny być zgłoszone przez Kuracjusz y w recepcji Ośrodka niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

19. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub zagubienia pieniędzy i innych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość jest ograniczona , chyba, że przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji Ośrodka.

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a pozostawionego na terenie należącym do Ośrodka.

21. Parkowanie samochodów możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach. Zabrania się parkowania samochodów na terenach zielonych Ośrodka.

22. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

23. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

24. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych i gabinetach Ośrodka od godziny 08.00 do godziny 22.00.

25. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00.

26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest niekontrolowane używanie w pokojach : żelazek elektrycznych, czajników i innych podobnych urządzeń stanowiących i niestanowiących wyposażenia pokoju lub innego pomieszczenia .

27. Zabrania się przyprowadzania i przechowywania zwierząt na teren ośrodka.

28. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w jego mieniu albo szkodę na osobie kuracjuszy, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Ośrodka.

29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających będą przechowane przez okres jednego miesiąca.

30. Ośrodek jest stale monitorowany (24 h).

31. Ośrodek nie odpowiada za zakłócanie ciszy nocnej przez podmioty prowadzące działalność poza terenem Ośrodka.

Regulamin rezerwacji w Ośrodku Rehabilitacji Medycznej pn. Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych (MCPiR)

w Dębowa Góra 1A , 11 – 015 Olsztynek

1. Zawarcie umowy z klientem o świadczenie usług rehabilitacji, fizykoterapii i psychoterapii w trakcie 2 tygodniowych zdrowotnych turnusów rehabilitacyjnych proponowanych przez MCPIR następuje po potwierdzeniu przez klienta rezerwacji i wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% kosztów pobytu wg obowiązującego cennika na wybrany przez Kuracjusza turnus, w terminie do 5 dni. Rachunek do wpłaty: Bank PKO BP nr rachunku: 94 1020 3147 0000 8202 0128 1476, Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska. Niewpłacenie zaliczki w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

2.Wpłacający zaliczkę zobowiązany jest do umieszczenia na przelewie następujących danych: imię i nazwisko klienta, numer rezerwacji , termin pobytu oraz rodzaj turnusu.

3. Dopłatę do pełnej wartości pobytu należy dokonać na konto Ośrodka przed przyjazdem lub uregulować w dniu zameldowania w Ośrodku.

4. Koszt opłat za usługi dodatkowe nie zawarte w cenie turnusu, ponosi Kuracjusz, wg obowiązującego cennika. Płatność na rachunek MCPIR winna nastąpić na 2 dni przed zgłoszeniem chęci skorzystania z dodatkowej oferty Ośrodka.

5. Doba hotelowa w MCPIR trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

6. Ceny usług i świadczeń dla klienta są cenami umownymi brutto.

7. Ośrodek odpowiada za należyte wykonanie usługi w zakresie zgodnym z umową dotyczącą każdego z turnusów.

8. Obowiązkiem Kuracjusza jest przestrzeganie zasad i porządku jaki panuje w ośrodku – zgodnie z Regulaminem Ośrodka.

9. Kuracjuszowi przysługuje prawo do reklamacji, która winna być wniesiona w terminie 7 dni od zakończenia pobytu w ośrodku. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do jednego miesiąca od dnia wpłynięcia do Ośrodka. Podstawą reklamacji nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności przy dochowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć.

10. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków rezerwacji w MCPIR oraz akceptacją Regulaminu Ośrodka.

Jesteś zainteresowany pobytem u nas?