Regulamin - Mazurskie Centrum Psychoonokologii i Rehabilitacji

regulamin

Regulamin i polityka prywatności Mazurskiego Centrum Psychoonokologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych (MCPiR)

w Dębowa Góra 1A , 11 – 015 Olsztynek
Regulamin Ośrodka obowiązuje od 15 lipca 2021 roku.

Regulamin Mazurskiego Centrum Psychoonokologii i Rehabilitacji

W trosce o bezpieczny i przyjemny pobyt w naszym Ośrodku, przedstawiamy regulamin jego funkcjonowania i prosimy o zapoznanie się z nim oraz przestrzeganie jego zapisów.

1. Regulamin obowiązuje osoby, które zameldowały się w ośrodku po uprzedniej rezerwacji i dokonaniu wpłaty zadatku lub całkowitej należności za pobyt. Obowiązuje od pierwszego dnia pobytu aż do dnia wymeldowania się z Ośrodka .

2. Dokonując zameldowania Kuracjusz potwierdza , że zapoznał się , rozumie i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Regulamin Ośrodka, pozostałe regulaminy i cenniki obowiązujące w Ośrodku oraz ich zmiany podaje się do wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka o adresie : www.mcpir.pl

3. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka do którego należy również jego otoczenie/ ogród.

4. Zameldowanie w Ośrodku następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Zameldowanie w Ośrodku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Ośrodka.

5. Pokoje wynajmowane są na dwutygodniowe pobyty z możliwością ich wydłużania . Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny do godziny 12.00.
Istnieje możliwość wynajęcia pokoju gościnnego przez osoby towarzyszące kuracjuszom i których również obowiązuje niniejszy regulamin .

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 08:00 dnia , w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. Rezerwacja pobytu w ośrodku wiąże się z koniecznością uiszczenia przedpłaty zadatku wynoszącego 20% wartości rezerwowanego pobytu.

9. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z pobytu w ośrodku. W przypadku rezygnacji dokonanej krócej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia turnusu wpłacającemu nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.

10. Ośrodek oferuje możliwości skorzystania i uczestniczenia za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika z wyjazdów rekreacyjnych , wycieczek i innych imprez okolicznościowych . Informacje na ten temat umieszczane i udostępniane będą przez recepcję .

11. Opłaty za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu zameldowania lub w dniu przedłużenia pobytu .

12. W pokojach , na korytarzach, na schodach prowadzących do budynku, w holach, salach rehabilitacyjnych i gabinetach , w jadalni oraz pozostałych pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Naruszenie zakazu skutkuje obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 200 zł.

13. Gość wychodzący poza teren Ośrodka zobowiązany jest do zgłoszenia tego w recepcji i pozostawiania w niej klucza do pokoju . Opłata za zagubienie klucza wynosi 100 zł.

14. Kuracjusz ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie do Dyrekcji Ośrodka MCPIR. Zauważenie uchybień w standardzie świadczonych przez Ośrodek usług oraz inne reklamacje przyjmuje recepcja Ośrodka MCPIR .

15. Sprzątanie zamieszkałych pokoi w Ośrodku odbywa się codziennie.

16. Zachęcamy do rozważnego dysponowania ręcznikami. Ręcznik pozostawiony na podłodze oznacza: „Proszę o jego wymianę”. Ręcznik na wieszaku oznacza: „Użyję go ponownie”.

17. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń następuje podczas nieobecności Kuracjusza w pokoju , a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

18. Wszelkie usterki lub szkody powinny być zgłoszone przez Kuracjusz y w recepcji Ośrodka niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

19. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub zagubienia pieniędzy i innych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość jest ograniczona , chyba, że przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji Ośrodka.

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a pozostawionego na terenie należącym do Ośrodka.

21. Parkowanie samochodów możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach. Zabrania się parkowania samochodów na terenach zielonych Ośrodka.

22. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

23. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

24. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych i gabinetach Ośrodka od godziny 08.00 do godziny 22.00.

25. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00.

26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest niekontrolowane używanie w pokojach : żelazek elektrycznych, czajników i innych podobnych urządzeń stanowiących i niestanowiących wyposażenia pokoju lub innego pomieszczenia .

27. Zabrania się przyprowadzania i przechowywania zwierząt na teren ośrodka.

28. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w jego mieniu albo szkodę na osobie kuracjuszy, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Ośrodka.

29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających będą przechowane przez okres jednego miesiąca.

30. Ośrodek jest stale monitorowany (24 h).

31. Ośrodek nie odpowiada za zakłócanie ciszy nocnej przez podmioty prowadzące działalność poza terenem Ośrodka.

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO) informujemy o celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych Maria Jedlińska (dalej „MCPiR”) z siedzibą w Dębowa Góra 1A , 11-015 Olsztynek, NIP 7141153100, REGON 360037381. Pozostałe informacje zgodne z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119 z 4.5.2016) znajdują się na stronie: https:www.mcpir.pl

MCPiR w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników odwiedzających stronę www.mcpir.pl i korzystających z wszystkich jej funkcjonalności. Nasz ośrodek w szczególności dba o ochronę danych osobowych, a także wdrożył właściwe rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zapobiegają ingerencji w prywatność. Nasza aktywność jest ukierunkowana na zapewnienie właściwego poczucia bezpieczeństwa Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzystanie z naszej witryny jest wspomagane protokołem SSL, który zwiększa znacząco ochronę transmisji danych w sieci.

W ramach naszej strony internetowej umieściliśmy zewnętrzne linki, które umożliwiają Użytkownikom dotarcie do innych stron internetowych, związanych z funkcjonowaniem MCPiR. Nasza witryna wykorzystuje własne pliki Cookies oraz polega na plikach wykorzystywanych przed podmioty trzecie, takie jak: Facebook, Google+, Instagram, Linkedin, HOTRES, w celu wykorzystania funkcjonalności związanych z wymienionymi serwisami. Każdy z wymienionych dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies we własnej polityce prywatności. W związku z tym nie mamy wpływu na kierunek prowadzonej przez serwisy zewnętrzne polityki prywatności oraz na sposób wykorzystywania plików Cookies. Zalecamy by każdy Użytkownik zapoznał się z właściwym dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies w przypadku podmiotów trzecich, a w przypadku braku właściwych skontaktował się z administratorem danej story lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

W procesie korzystania z naszej witryny przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Wykorzystywane zasoby podlegają identyfikacji na podstawie adresów URL i dotyczą: publicznego adresu IP, z którego otrzymane zostało zapytanie; nazwy stacji Użytkownika i nazwy Użytkownika; czasu nadejścia zapytania; pierwszego wiersza żądania http i kodu odpowiedzi http; liczby wysłanych przez serwer danych; adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku przekierowania przez link polecający; informacji o przeglądarce Użytkownika oraz informacji o błędach, które wystąpiły w trakcie realizowania transakcji http. MCPiR nie kojarzy powyższych danych z konkretnymi osobami korzystającymi z witryny.

Strona internetowa MCPiR nie służy do gromadzenia żadnych informacji poza tymi zawartymi w plikach Cookies. Informacje pozyskiwane w ten sposób służą wyłącznie do: zarządzania witryną, wychwytywania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania zagregowanego ruchu na witrynie oraz w celach statystycznych z wykorzystanie narzędzi takich jak: Google Analytics oraz Hotjar.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności witryny może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: Imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz treści wiadomości kontaktowej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania korzystanie z serwisu może być ograniczone w zakresie pewnych funkcjonalności (np. obsłużenia zapytania Użytkownika).

Uzyskanie za pośrednictwem witryny MCPiR dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zawartości witryny do ich potrzeb, a także w celu udzielenie odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytania.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zgodzie z prawem UE lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego, na który Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zapytania.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania swoich danych posiada następujące uprawnienia: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Witryna, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne korzysta z plików Cookies, które stanowią dane informatyczne, w formie plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. MCPiR wykorzystuje pliki cookies w celu: ułatwienia Użytkownikowi korzystania z witryny podczas jej przeglądania; skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego korzystania z witryny z urządzeniem na którym pliki zostały zapisane; generowania statystyk pomagających zrozumieć metodykę korzystania przez Użytkowników z witryny oraz dostosowanie zawartości witryny do określonych preferencji Użytkownika, w tym optymalizacji korzystania z witryny.

Informacje pozyskiwane w ten sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników oraz nie są wykorzystywane do określenia ich tożsamości. Zakres pozyskiwanych informacji jest zależny od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi tych plików może jednak wiązać się z utrudnieniem korzystania z witryny internetowej MCPiR.

Jesteś zainteresowany pobytem u nas?